Vegye fel Velünk a kapcsolatot

Tűzvédelem - amit tudni érdemes 2023-ban

Hihetjük azt, hogy hozzá nem értőként a tűzvédelem csak a szakemberek dolga, de valójában nagyobb szerepet játszik ez a hétköznapjainkban, mint gondolnánk. 

Mindenki számára fontos ismeretanyag az, hogy mit kell tenni tűz esetén, hiszen nem csak az anyagi javaink, de a szeretteink élete, sőt, még a saját életünk is múlhat azon, hogy mennyire vagyunk tisztában az alapvető tűzvédelmi szabályokkal. Az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze a napjainkban érvényes tűzvédelmi szabályokkal kapcsolatban!

Tűzvédelem feladata és célja

A tűzvédelem alapfeladata az élet és az anyagi javak védelme a tűzkártól.

Lehet, hogy elsőre kicsit bagatellnek hangzik, de igaz: a tűz mindig is fenyegetést jelentett az emberre és a környezetére nézve – még akkor is, ha minden művelet ellenőrzött körülmények között zajlik.

A tűzvédelem célja egyebek mellett, hogy minimalizálja a tűzesetek számát és a tűzesetek következtében bekövetkező károkat. Aztán persze, ha mégis bekövetkezik a baj, a tűzvédelem szakemberei gyorsan és hatékonyan avatkozzanak be, hogy minél inkább csökkentsék a károkat és a legfontosabb: hogy megmenthessék az emberek életét. A tűzvédelmi szabályok betartása megkímélhetnek bennünket a nem szándékos és szándékos tüzektől, az irányított tüzektől és a kémiai robbanásoktól. Összefoglalva tehát, a tűzvédelem célja:

 • Tűzmegelőzés
 • Tűzoltási feladatok
 • Tűzvizsgálat

Tűzvédelem szabályai

Az első és talán legfontosabb, hogy aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, azt KÖTELES azonnal jelezni a 112-es vészhívó számán.

Mindenhol, illetve mindenkor kötelességünk úgy munkát végezni, vagy egyéb cselekményeket folytatni, legyen az kerti grillezés, barkácsolás, vagy bármi egyéb, hogy abból tűz ne keletkezhessen.

Kellő odafigyeléssel a tűz kockázatát teljesen minimalizálni tudjuk.

Ahol emberek tartózkodnak, munkavégzés, és időtöltés történik, érdemes átgondolni egy hordozható kézi tűzoltókészülék készenlétben tartásának lehetőségét. A nem túl jelentős anyagi befektetéssel nagyon sokat tehetünk az értékeink, környezetünk, biztonságunk érdekében. A porral oltót mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen kell készenlétben tartani és ügyelni kell rá, hogy rendszeresen legyen karban tartva, ezáltal biztosított legyen a hibátlan működése.
Fontos a tűzjelző berendezések telepítése, legyen szó akár családi házról, lakásról, irodáról, raktárról vagy nagyobb létesítményekről, hogy még a nagyobb emberi, anyagi veszteséggel járó káresemény bekövetkezte előtt jelezze a hő-, tűz-, füst jelenlétét adott helyen, ezáltal időben értesüljünk a tűzesetről és mindenki biztonságban cselekedhessen a tűzvédelmi szabályok értelmében.

Tűzvédelmi alapfogalmak

A teljesség igénye nélkül fontos megemlíteni és tisztázni a tűzvédelemhez kapcsolódó néhány alapfogalmat is. Ezek segítségével könnyebb lehet megérteni a tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat, és szükség esetén hasznosak lehetnek a saját életünk védelmében!

Égési folyamat, melyet füst és/vagy láng által kísért hőkibocsátás jelez, és olyan gyors égés, amely időben és térben szabályozatlanul terjed.
A tűz elleni védekezést jelenti, ami magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzvizsgálatot, a tűzoltási feladatok ellátását és ezek feltételeinek a biztosítását.
Az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi.
Az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki.
A tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.
Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzmegelőzés a munkahelyen. Mit tehetünk?

Első és legfontosabb, munkáltatóként biztosítani kell azt, hogy addig az új kolléga munkába nem állhat, amíg az „új belépőkre” vonatkozó első tűzvédelmi, és egyéb szakirányú oktatást meg nem kapta.

Munkáltatóként kötelező megszervezni évenkénti tűzvédelmi oktatást szakképzett oktató bevonásával, munkavállalóként pedig kötelezően vegyünk részt minden esetben az ilyen alkalmakon.

A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát jogszabály szabályozza, mely ismétlődő oktatás esetén évenként egy kötelező alkalmat jelent.

Ettől gyakrabban szervezhetnek bármely munkahelyen képzést, de ritkábban nem.

Erre kiemelt figyelmet kell fordítani

Ha mindenkinek alapos ismeretei vannak a tűz esetén arról, hogy mit kell tenni, illetve mit nem szabad tenni egy adott környezetben, jóval kisebb az esélye a további károknak.

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék a munkahelyük és közvetlen környezetük tűzvédelmi szempontból jellemző körülményeit , a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén végrehajtandó feladatokat, valamint a tűzoltó felszerelések helyes használatát. Az oktatáson alaposan megismerik a munkahelyi tűzvédelmi szabályzat tartalmát és előírásait:, mert a tűzvédelmi szabályokat csak akkor lehet betartani, ha ismerjük őket. Hogy ki és mikor vett részt a tűzvédelmi oktatáson, az erre rendszeresített tűzvédelmi oktatási naplóban kell vezetni, és az oktatáson résztvevőknek saját aláírásukkal kell ellátni.

Hívjon minket most...

Tűzvédelmi oktatás tartalma

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályokat, jogszabályi környezet rövid ismertetését
 • a tevékenységet érintő szabályokat,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén szükséges feladatokat,
 • a menekülési-mentési lehetőségeket, útvonalakat,
 • tűzoltó készülékek használatát;
 • ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot, melynek elkészítését érdemes szakértő cégre bízni
 • továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakorlatban való megjelenését.

 

Számos vállalat esetében mindemellett tűzvédelmi megbízott alkalmazása is segíti a tűzvédelmi feladatok ellátását. A tűzvédelmi megbízott felelős a tűzvédelmi oktatásért, a karbantartások szabályszerűségéért vagy éppen a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséért, valamint figyelemmel kíséri a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv érvényességét.

Mit jelent a tűzvédelmi szempontból biztonságos munkakörnyezet?

A tűzvédelmi használati szabályok betartásával szinte teljesen redukálhatóak a tűz okozta káresetek!

Az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) egyértelműen leírja, hogy mik azok, amikre kiemelt figyelmet kell fordítani. Ilyenek például, hogy adott épületeket, épületrészeket rendeltetésszerűen használjunk, ne dohányozzunk az arra kijelölt helyen kívül, vagy, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagokat csakis a megfelelő módon lehet használni, illetve tárolni. Ezen kívül számos olyan szabály van, amit be kell tartani tűzvédelmi szempontból, ám ezek pontos ismertetését ennek a cikknek a keretei nem engedik. , azonban bárki utána nézhet, és elolvashatja az idevágó jogszabályi részeket.

Cégünk vállalja a legkülönfélébb munkahelyekre történő tűzvédelmi szabályok összefoglalását, tűzvédelmi szabályzat készítését vagy éppen a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv elkészítését.

 

Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv (TMMK) készítése

A tűzvédelmi szabályok szabatos betartása, valamint a tűzvédelmileg is biztonságos munkakörnyezet fenntartása csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan épületben lehetséges. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az épület, melyben az adott vállalat üzemel, érvényes tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyvvel rendelkezzen.

A magyar jogszabályok 2015 óta határozzák meg a Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv elkészítését, illetve annak kritériumrendszerét. Az előírás szerint a TMMK elkészítése kizárólag a 2015 után használatbavételi engedélyt kapott épületek esetén kötelező, és azt csupán ötévente, illetve akkor kell felülvizsgálni, ha a tűzvédelmi helyzettel kapcsolatban változás történt. A tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv tartalmazza a tűzvédelemmel kapcsolatos információkat, így minden tekintetben könnyebbé teszi a jogszabályok betartását, az épület üzemeltetését, illetve a tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát és időszakos karbantartását. A TMMK megléte mindemellett hosszú távon is képes segítséget nyújtani, hiszen egyszerűbbé teszi a később felújításokat, átalakításokat vagy éppen az épület esetleges bővítését.

 

Mikor kötelező tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyvet készíteni?

 • Amennyiben a lakóépület öt szintesnél magasabb.
 • Amennyiben a közösségi vagy lakóépület 1000m2-nél nagyobb alapterületű.
 • Amennyiben a mezőgazdasági épület 3000m2-nél nagyobb alapterületű.
 • Amennyiben az adott tárolási célú vagy más, speciális építménynek minősülő felszín alatti vasút vagy közúti alagút 2000m2-nél nagyobb alapterületű.

A tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv ötévente történő időszakos felülvizsgálata során ellenőrizni kell, hogy az adott építmény megfelel-e az építésügyi engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak; az esetleges változtatások, átépítések megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak; amennyiben történt átalakítás, az rögzítésre került-e a TMMK-ban.

A biztonságos munkakörnyezet kialakítása tűzvédelmi szempontból valójában nem nehéz feladat.

Veszélyes anyagok tárolása

Az OTSZ határozottan megfogalmazza, hogy fokozottan tűz-és robbanásveszélyes anyagokat milyen körülmények között, hol, és mennyit tárolhatunk.

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható. Az önálló, egylakásos lakóépület esetében annyi a különbség az előzőekhez képest, hogy legfeljebb 20 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépjárműtároló-helyiségben – azaz a garázsban – a gépjárművekbe épített üzemanyagtartályon kívül parkolóállásonként és tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépjármű vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható. Más gépjárműtároló helyen nem tartható sem éghető gáz, sem éghető folyadék.

Hívjon minket most...

Tűzesetek leggyakoribb okai

A tűzesetek leggyakoribb okai közé tartozhatnak a régi áramvezetékek okozta tüzek vagy például a gázszivárgás is, de messze felülmúlja bármely más tényezőt az emberi gondatlanság.

A KSH legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt 5 évben messze 2022-ben volt a legtöbb tűzeset Magyarországon, az adatok szerint egészen pontosan 45 602 db. Ezek jelentős része a szabadtéri tűzesetek számlájára írható. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint jelentős mértékű tarló égése nem csupán az aszály miatt következett be: általában egy eldobott cigarettacsikk, egy el nem oltott tábortűz, vagy más emberi mulasztás okozta a hirtelen fellobbanó tüzeket. Mivel az aszály hatására a földnek annyi víztartalma sem volt, mint máskor, így nem tudta természetes módon megakadályozni a természet az égést. Ehhez képest a lakástüzek száma ugyanebben az időszakban érdemben nem változott. A lakástüzek kiemelt szezonja a téli ünnepi időszak, amikor a tűzhelyen felejtett étel, a lakásban való dohányzás vagy a karácsonyi dekoráció okoz baleseteket.

Hogy keletkeznek a tűzek?

El kell külítenünk, hogy szabadtéri- vagy (épülettűzről) lakástűzről van szó, hiszen más és más káresemények történnek a szabadban és az épített környezetben. Ebből adódóan más okokra vezethető vissza a tűz, vagy a bekövetkezett káresemény.

Az okokról a fentiekben már volt szó, de érdemes megnézni százalékos arányban is, hogy mely események milyen káreseteket hordozhatnak magukban. 2022-es adatok következnek a szabadtéri tüzeket illetően.

 • nyílt láng használata (39%),
 • hulladék- és zöldhulladék-égetés (9%),
 • tarlóégetés (5%),
 • tábortüzek (4%),
 • grillezések (4%),
 • eldobott cigarettacsikkek (3%),
 • meghibásodott, felhevült mezőgazdasági munkagépek (2%) egyaránt vezettek tüzekhez.

Ehhez képest a tavalyi lakástüzeknél a következőképpen alakult a tűzesetek okainak százalékos eloszlása:

 • elektromos probléma (24,%),
 • nyílt láng használata (18%),
 • a fűtési rendszer hibája (15%),
 • sütés-főzés (8%),
 • gaz, szemét égetése (5%),
 • dohányzás (3%),
 • vagy a kémény műszaki állapota (3%) vezetett tűzhöz.

Ha a lakástüzek keletkezési helyét vizsgáljuk, a leggyakrabban a konyha, a kémény, a hálószoba, a tárolóhelyiség, a nappali és a padlás lehet érintett terület.

A legnagyobb kárt sokszor nem is maga a tűz okozza, hanem a helytelen oltási kísérlet, vagy a felszabaduló extrém mennyiségű füst , ami igen komoly károkat tud okozni. 

Az esetek jelentős többségében életet menthet a füst- és szénmonoxid-jelző készülék telepítése.

Mit kell tenni, ha füstöt érzékelünk?

Ha füstöt érzékelünk, elsőként keressük meg a forrását.

Amennyiben zárt ajtó mögül jön, először ellenőrizzük az ajtó hőmérsékletét, még mielőtt kinyitnánk – a kilincs gyakran komoly égési sérüléseket okozhat. Igyekezzünk óvatosan ellenőrizni a tárgyak hőmérsékletét: ha megsérül a kezünk, sokkal nehezebben tudunk menekülni egy esetleges szükséghelyzetben.

Ha úgy tűnik, hogy csak füst van, de tűz még nincs, próbáljuk megszüntetni a kiváltó okot – közben pedig óvjuk meg a saját egészségünket.

Csak akkor tudunk másoknak segíteni, ha mi rendben vagyunk!

Az elektromos készülékeket és vezetékeket mindenkor ellenőriznünk kell használat előtt. Ha fizikai sérülést nem észlelünk rajta, bekapcsolhatjuk. Alapvetően az elektromos tárgyak használat után nagyon fontos lenne a teljes áramtalanítás, bár tény, hogy a háztartásokban ez nem történik meg szinte soha.

Túlmelegedés, rendellenes működés, furcsa égésre utaló szag esetén azonnal válasszuk le a hálózatról azt a berendezést, melynek meghibásodására gyanakszunk – azaz húzzuk ki a konnektorból. Az elektromos készülékek általában hőt fejlesztenek működés közben, ezért célszerű máshol elhelyezni az éghető anyagokat – ilyenek például a vágódeszka vagy a konyharuha. Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat! Minden biztosítékot villanykapcsolót csak szakemberrel javíttassunk, cseréltessünk. Ezen nem éri meg spórolni!

Elektromos fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz vagy éghető anyagból készült tárgyainkhoz. Ne érintsük vizes kézzel, és ne használjuk nedves környezetben elektromos berendezéseinket (kivéve a megfelelő védelemmel ellátott eszközöket). Ha elhagyjuk a lakást, minden esetben kapcsoljunk ki minden áramforrást igénylő eszközt.

Ha úgy tűnik, hogy csak füst van, de tűz még nincs, próbáljuk megszüntetni a kiváltó okot – közben pedig óvjuk meg a saját egészségünket. Csak akkor tudunk másoknak segíteni, ha mi rendben vagyunk!

Az elektromos készülékeket és vezetékeket mindenkor ellenőriznünk kell használat előtt. Ha fizikai sérülést nem észlelünk rajta, bekapcsolhatjuk. Alapvetően az elektromos tárgyak használat után nagyon fontos lenne a teljes áramtalanítás, bár tény, hogy a háztartásokban ez nem történik meg szinte soha.

Túlmelegedés, rendellenes működés, furcsa égésre utaló szag esetén azonnal válasszuk le a hálózatról azt a berendezést, melynek meghibásodására gyanakszunk – azaz húzzuk ki a konnektorból. Az elektromos készülékek általában hőt fejlesztenek működés közben, ezért célszerű máshol elhelyezni az éghető anyagokat – ilyenek például a vágódeszka vagy a konyharuha. Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat! Minden biztosítékot villanykapcsolót csak szakemberrel javíttassunk, cseréltessünk. Ezen nem éri meg spórolni!

Elektromos fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz vagy éghető anyagból készült tárgyainkhoz. Ne érintsük vizes kézzel, és ne használjuk nedves környezetben elektromos berendezéseinket (kivéve a megfelelő védelemmel ellátott eszközöket). Ha elhagyjuk a lakást, minden esetben kapcsoljunk ki minden áramforrást igénylő eszközt.

Hívjon minket most...

Mit tegyünk tűz esetén?

Ha úgy látjuk, hogy a saját testi épségünk megóvása mellett meg tudjuk szüntetni a tüzet, tegyünk rá kísérletet, azonban, ha azonban az emberi épség forog kockán, egy pillanatig se habozzunk, hanem hívjuk ki a tűzoltókat és hagyjuk el a lakást vagy a helyszínt.

A 112 segélyhívóval tröténő beszélgetés során minden perc számít egy tűzeset alkalmával, így próbáljuk meg világosan és érthetően, de röviden elmondani a diszpécsernek, hogy mi történt.

Így az elmondott információk alapján küldenek majd megfelelő létszámú és felszereltségű tűzoltó egységeket a káreseményhez.

Előfordulhat azonban az is, hogy főzés, kerti sütögetés, kempingezés közben lángra kap a ruhánk. Ekkor őrizzük meg a lélekjelenlétünket, és próbáljuk meg azonnal levenni a ruhadarabot, és tapossuk el a tüzet. Ha ez nem lehetséges, vessük magunkat óvatosan a földre, és addig hemperegjünk, amíg a tűz el nem alszik. A homokos talaj ebben az esetben segítségünkre lehet.

Mik az alapvető elsősegély-nyújtási eljárások égési sérülések esetén?

Ha súlyos égési sérülés történik, azonnal forduljunk orvoshoz! Minél korábban kapunk segítséget, annál kevésbé roncsolódhatnak a mélyszövetek. Az enyhébb égéseket otthon is elláthatjuk, kezelhetjük. Semmiképp ne legyintsünk rájuk, hiszen az égési sérülés komoly fájdalommal jár, és nagy a felülfertőzés kockázata, ami szövődményekhez vezethet. Hogyan segíthetünk hát magunkon vagy másokon enyhe égési sérülés esetén?

Higiénia: A sebápolás előtt minden alkalommal mossunk kezet, nehogy még nagyobb bajt okozzunk.

Hidegsokk: a sérült területről azonnal le kell törölni az esetleges forró zsiradékot, el kell távolítani az égő, esetleg még parázsló ruhadarabokat. Az érintett területet tartsuk hideg folyó víz alá legalább tizenöt-húsz percig! Ez nemcsak a fájdalmat csillapítja, de azok a sejtek, amelyek csak „sokkot kaptak”, és nem haltak el, így még újjáéleszthetők.

Sebápolás: célszerű olyan sebápoló készítményt alkalmazni, ami tisztítja a sérülést, így a gyógyulás feltételei sokkal kedvezőbbek lesznek. A népi gyógyászatban javasolt tejfölös vagy zsíros borogatás felejtsük el – sokkal több kárt okoznak a bőr szerkezetében, mint hinnénk!

Befedés: ha egy seb váladékozik, ne hagyjuk fedetlenül, mert könnyen bejuthatnak a kórokozók, ez pedig fertőződéshez vezethet. Válasszunk a bekötéshez steril, nem szálasodó anyagot, például gézlapot.

Csere: a kötést minimum kétnaponta cseréljük, hogy tisztán tartsuk a seb környékét!

Kérdések és megoldások tűzvédelmi problémák esetén

Bármilyen konkrét tűzvédelmi kérdést illetően is kérjük ki szakember tanácsát, mert vannak a tűzvédelemnek olyan területei, ahol már csak megfelelő szakmai háttérrel, tapasztalattal rendelkező szakember tud nekünk korrekt választ adni.

Röviden és egyszerűen a következő elemekből álla tűzvédelmi tanácsadás:

 • felmérés
 • jogszabályi előírások környezet ismertetése
 • tűzvédelmi terv vázolása
 • tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök értékelése

A tanácsadást informálódással kezdjük, hiszen akkor tudunk szakmailag helyes választ adni, ha a körülményeket, a kérdés, és az ügy hátterét is ismerjük. Ehhez sok esetben elengedhetetlen a helyszíni bejárás, valamint a szóban forgó üggyel/kérdéssel kapcsolatos, rendelkezésre álló összes irat áttekintése.

A jogszabályi környezetből a releváns jogszabályok alkalmazása, vagy az alkalmazásuk feltételeinek meghatározása is ide tartozik. A rendelkezésre álló, vagy szükséges tűzvédelmi berendezések, -eszközök, -felszerelések feltérképezése, akár rajzokon, akár helyszíni megtekintéssel is fontos, ez is hozzátartozik a tűzvédelmi „összképhez”.

Ezután következik a tűzvédelmi tervfejezet, vagy a szükséges tűzvédelmi iratok elkészítése (ilyenek például a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadóterv, tűzvédelmi üzemeltetési naplók, adott esetben tűzvédelmi műszaki leírás és egyéb tűzvédelmi iratok elkésszítése).

Tűzvédelmi szolgáltatásaink

Tűzvédelmi szakértőként, és szakemberként számos összetett feladattal találkozunk napi szinten. Rengeteg kérdés, kétely fogalmazódik meg már egy épület tervezése folyamán is, ezért is fontos az építész tervezők és szakági tervezők folyamatos kapcsolattartása. A sikeres munkához elengedhetetlen az együttműködés!

A folyamatosan változó tűzvédelmi követelmények, a beépítésre kerülő termékek, kivitelezési megoldások változásai miatt a tűzvédelmi tervező/szakértő meghatározó szerepet tölt be mind a tervezés, mind a kivitelezés folyamán.

A vonatkozó jogszabályok alapján kell minden részletet kidolgozni, a megvalósítást megtervezni és ellenőrizni. Elengedhetetlen tényező az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal történő egyeztetés és kapcsolattartás, továbbá egyeztetés az építész tervezővel és a szakági tervezőkkel. Az építési engedélyezési tervdokumentációk sok esetben nem alkalmasak kivitelezési célra, ezért a jogszabályban meghatározott esetekben kiviteli tűzvédelmi dokumentációt is készíteni kell jogszabályokban meghatározott tartalommal, ez pedig egy rendkívül összetett folyamat.

A létesítési és engedélyezési ügyeken túl a már meglévő, megmaradó létesítmények tűzvédelmi használati szabályairól is szükséges néhány szót ejtenünk.
A tűzvédelmi törvény és a vonatkozó rendeletek alapján, gazdasági tevékenység folytatása során meghatározott feltételek megléte esetén (tárolás területének mérete, fokozottan tűz-és robbanásveszélyes anyagok mennyisége, létesítmény befogadóképessége és rendeltetése, stb) meghatározott képzettségű tűzvédelmi szakembert kell a tűzvédelmi feladatok ellátásába bevonni. A jogszabályok kitérnek arra is, hogy feslő, vagy középszintű képesítéssel rendelkező személyt kell a feladatok elvégzésére bevonni.

A tűz elleni védekezéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, jogokat- és kötelezettségeket  a tűzvédelmi szabályzatban, társasházak esetében tűzvédelmi házirendben kell összefoglalni, kiadni, azt naprakészen kell tartani és az érintettekkel tűzvédelmi oktatás formájában ezt megismertetni.

Tűzvédelmi szolgáltatások összességében

 • Tűzvédelmi megbízotti tevékenység
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése
 • Tűzriadóterv készítése
 • Társasházak Tűzvédelmi Házirendjének kidolgozását
 • Oktatás
 • Oktatási tematika összeállítása
 • Vállalkozások, létesítmények tűzvédelmi átvilágítása, állapotfelmérése, auditálása
 • Tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások (tűzoltó készülék karbantartás, fali tűzcsap felülvizsgálat, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, természetes hő- és füstelvezetés, tűzgátló lezárások, tömítések)

Szekértői tevékenységek

 • tűzvédelmi műszaki dokumentáció készítése építési, kivitelezési engedélyekhez
 • tűzvédelmi szakvélemények készítése a tűzvédelemmel összefüggésben
 • Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv elkészítése (TMMK)
 • a felsoroltakhoz kapcsolódó összes tűzvédelmi rajz elkészítését.

Vállaljuk az Ön vállalkozásán belül a felmerülő tűzvédelmi feladatok ellátását eseti megbízással, vagy folyamatos átalánydíjas megbízás keretein belül, garanciával, felelősség biztosítással!

Mindannyiunknak tisztában kell lennünk a tűzvédelmi előírásokkal és megfelelően kell viselkednünk vészhelyzet esetén, hogy minimalizáljuk a tűzesetek lehetőségét és megvédjük magunkat -és lehetőség szerint- másokat is a tűz által okozott károktól, az anyagi javakról nem is beszélve. A megfelelő ismeretek birtokában mindannyian biztonságban érezhetjük magunkat és hozzájárulhatunk a tűzesetek megelőzéséhez, hiszen a tűzvédelem KÖZÖS ÉRDEKÜNK ÉS FELELŐSSÉGÜNK!

Hívjon minket most...